Privacyverklaring

Laatste revisie: 10 februari 2019

1. ALGEMEEN

Deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) gaat uit van Xclsuive BV, met maatschappelijke zetel te Borsbeeksebrug 1, 2600 Berchem en geregistreerd in het rechtspersonenregister (RPR ANtwerpen) onder het nummer 0877.215.738 (hierna “wij” of “ons”) en is van toepassing op het online platform “www.oldtimerhuren.be”.

Het platform oldtimerhuren.be staat niet in als tussenpersoon maar zorgt ervoor dat het aanbod van te huren wagens in Vlaanderen wordt gecentraliseerd.

Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen, behandelen, delen, beschermen en anderszins verwerken. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren of identificeerbaar maken, bijvoorbeeld aan de hand van een identificator zoals uw naam, een identificatienummer, uw locatiegegevens of een online identificator.

Wij verwerken verschillende soorten persoonsgegevens:

1. Persoonlijke identificatiegegevens die ons toelaten om met u te communiceren, zoals met name uw naam, telefoonnummer en e-mailadres (“Contactgegevens”).

2. Gegevens betreffende uw registratie. Dit zijn specifieke gegevens betreffende uw registratie op het platform Oldtimerhuren.be en omvatten informatie zoals uw instemming met onze gebruiksvoorwaarden alsook de datum en het tijdstip van uw registratie bij het platform oldtimerhuren.be

3. Gegevens betreffende uw gebruik van ons platform Oldtimerhuren.be. Dit zijn specifieke gegevens betreffende het ontvangen en versturen van contact- en verhuuraanvragen.

 

3. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden. Wij zullen ook alleen persoonsgegevens verwerken die adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is met betrekking tot deze doeleinden.

Meer bepaald gebruiken wij uw Contactgegevens, Registratiegegevens en Gebruiksgegevens om met  u te communiceren over het platform oldtimerhuren.be en over eventuele acties en wijzigen op ons platform.

Wij kunnen uw Contactgegevens, Registratiegegevens en Gebruiksgegevens ook gebruiken om eventuele reclame, marketing of promoties met betrekking tot onze diensten naar u te sturen. U kan hiertegen op elk moment bezwaar indienen en dit kan onder andere door zich af te melden telkens als er een bericht wordt gestuurd. Als uw uitdrukkelijke toestemming vereist is in het kader van direct marketing, zullen wij u alleen direct marketing sturen als wij dergelijke toestemming van u hebben verkregen. 

 

4. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld. Het kan echter nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens voor langere tijd bewaren, onder andere vanwege wettelijke bepalingen. Indien u uw registratie bij het platform oldtimerhuren.be beëindigt zullen wij uw persoonsgegevens archiveren voor bewijsdoeleinden, en dit voor een periode van tien jaar, waarna de persoonsgegevens vernietigd zullen worden. De Synthesegegevens en andere anonieme gegevens worden evenwel nooit verwijderd.

  

5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen overeenkomsten sluiten met partners, groepsvennootschappen, subverwerkers of leveranciers om de verwerkingsactiviteiten zoals beschreven in deze Privacyverklaring namens ons uit te voeren of om ons te helpen bij het beheren en verwerken van informatie (zoals IT- en ondersteuningsdiensten). Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gedeeld met deze ontvangers voor zover dit noodzakelijk is voor het respectieve doeleinde waarvoor zij verwerkt zouden moeten worden en zullen door de ontvangers niet verder verwerkt mogen worden voor doeleinden die onverenigbaar zijn met dit oorspronkelijke doeleinde.

Wij delen geen persoonsgegevens voor marketing-, reclame- of promotiedoeleinden, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft.

We zullen uw persoonsgegevens verder alleen in de volgende omstandigheden delen:

 • Aan rechtbanken, regelgevende of wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties indien dit vereist wordt door een wet, regelgeving of wettelijk verzoek (bijvoorbeeld om te helpen bij zaken van algemeen belang of veiligheid);
 • Bij verkoop, overdracht of verdeling van sommige of al Onze activa met betrekking tot het platform oldtimerhuren.be of bij fusie, overname of reorganisatie van Onze onderneming, of in geval van faillissement. Wij doen ons best om u hiervan tijdig op de hoogte te stellen en zullen van de overnemende partij verlangen om uw persoonsgegevens verder te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring;
 • Om de veiligheid en integriteit van onze producten en diensten te garanderen en met name in het kader van een onderzoek naar fraude of illegale praktijken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan landen buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties zonder u op voorhand te informeren over ons voornemen dit te doen en over het bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Commissie dan wel, indien nodig, welke passende waarborgen worden voorzien, hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.

 

6. BEVEILIGING

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico’s die zijn verbonden aan de verwerking van uw persoonsgegevens en meer bepaald om uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden en uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, accidenteel verlies, vernietiging of schade. Waar passend zullen deze maatregelen de anonimisering, pseudonimisering en versleuteling van uw persoonsgegevens omvatten.

Om uw persoonsgegevens op te slaan maken wij gebruik van een gedecentraliseerd systeem van beveiligde servers die gelegen zijn in België. Wij nemen bovendien ook passende maatregelen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die handelt onder ons gezag en die toegang heeft tot uw persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van ons en op een need-to-know basis zal verwerken.

 

7. UW RECHTEN

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens die worden verwerkt en van de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens; en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en profilering, indien van toepassing. U heeft het recht om één gratis kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen en om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of vervolledigen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen indien (recht op vergetelheid):
 • uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
 • u uw toestemming intrekt indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking of indien u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing;
 • uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • uw persoonsgegevens werden verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind jonger dan 16 jaar
 • Dit recht op vergetelheid is niet van toepassing indien en voor zover de verwerking nodig is:
 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op ons rust;
 • met het oog op wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden en voor zover uw recht op vergetelheid de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U heeft het recht om beperking van de op u betreffende verwerking te verkrijgen indien:
 • u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, en dit voor de periode die ons in staat stelt de juistheid te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik daarvan;
 • Wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking vanwege met uw situatie verband houdende redenen, en dit in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gronden voor verwerking zwaarder doorwegen dan de uwe.

Indien de verwerking berust op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent en indien de verwerking gebeurt via automatische procédés, heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of, indien dit technisch mogelijk is, om deze door ons rechtstreeks aan deze andere verwerkingsverantwoordelijke door te laten zenden.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie en dit enkel indien de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. In dat geval zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. In het geval van direct marketing heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

8. CONTACT

Om een van uw rechten uit te oefenen, een klacht in te dienen of om andere vragen te stellen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, gelieve ons te contacteren op:

Xclsuive bv
Borsbeeksebrug 1
2600 Berchem
België


BTW: BE 0877.215.738
E-mail: info@oldtimerhuren.be